ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูล

โดยการใช้เว็บไซต์นี้ คุณยอมรับว่าคุณได้ตรวจสอบข้อกำหนดของประกาศความเป็นส่วนตัวและการให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูล (“ประกาศความเป็นส่วนตัวและการให้ความยินยอม) และตกลงว่า LEXYL TRAVEL TECHNOLOGIES, LLC (“เรา”) อาจเก็บรวบรวม ใช้และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลผู้ใช้ของคุณที่เกี่ยวข้อง หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณสามารถเลือกไม่ใช้เว็บไซต์ของเรา และโปรดอย่าให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ผ่านเว็บไซต์นี้ ประกาศความเป็นส่วนตัวและการให้ความยินยอมนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการใช้เว็บไซต์ของเรา และอยู่ภายใต้การกำกับและตีความตามกฎหมายแห่งรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา คุณยินยอมให้ยื่นข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้ต่อเขตอำนาจศาลแห่งรัฐฟลอริดาเพียงแห่งเดียว เราเป็นนิติบุคคลที่รับผิดชอบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล LEXYL เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้จากหลายจุดบนเว็บไซต์

การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวและการให้ความยินยอม

เว็บไซต์นี้และธุรกิจของเราเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในบางครั้ง LEXYL อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวและการให้ความยินยอมนี้ LEXYL ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัวและการให้ความยินยอมนี้ได้ทุกเมื่อและในบางครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ ๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่คุณจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ประกาศความเป็นส่วนตัวและการให้ความยินยอมนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 28/04/2022 หากคุณใช้เว็บไซต์นี้ต่อภายหลังการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัวและการให้ความยินยอมนี้ จะถือว่าคุณเห็นด้วยกับข้อกำหนดของประกาศความเป็นส่วนตัวและการให้ความยินยอมที่แก้ไขใหม่ดังกล่าว

คำจำกัดความ

“ข้อมูลที่เก็บรวบรวม” ได้แก่ ข้อมูลประชากร ความสนใจและพฤติกรรมของลูกค้าบนพื้นฐานของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ที่ให้กับเรา ซึ่งถูกเก็บรวบรวมและวิเคราะห์แบบรวมและไม่เปิดเผยตัวตน

“ข้อมูลส่วนบุคคล” ได้แก่ ข้อมูลทั้งหมดที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้ รวมถึงตัวอย่างเช่น ชื่อบุคคลหรืออีเมลแอดเดรส “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของผู้มีถิ่นพำนักอาศัยในแคลิฟอร์เนียทั้งหมดตาม AB-375 รวมถึง ชื่อจริง ชื่อแฝง รหัสไปรษณีย์ เลขประจำตัวประชาชน รหัส IP แอดเดรสออนไลน์ หรือรหัสที่คล้ายกันอื่น ๆ ลักษณะการจำแนกประเภทภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายแคลิฟอร์เนียหรือรัฐบาลกลาง ข้อมูลทางการค้า รวมถึงบันทึกทรัพย์สินส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ซื้อ ได้มาหรือพิจารณา หรือประวัติหรือแนวโน้มการใช้จ่ายหรือบริโภคอื่น ๆ ข้อมูลชีวมิติ อินเทอร์เน็ตหรือข้อมูลกิจกรรมเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะประวัติการดูข้อมูล ประวัติการค้นหาข้อมูล และข้อมูลเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของผู้บริโภคกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชันหรือการโฆษณา ข้อมูลตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลเสียง ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลภาพ ข้อมูลความร้อน ข้อมูลกลิ่นหรือข้อมูลที่คล้ายกัน ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและการจ้างงาน ข้อมูลการศึกษา ที่ให้คำจำกัดความว่าเป็นข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายสิทธิการศึกษาของครอบครัวและความเป็นส่วนตัว (20 U.S.C. มาตรา 1232g, 34 C.F.R. ส่วนที่ 99) และการพิจารณาข้อสรุปจากข้อมูลใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อย่อยนี้เพื่อจัดทำโปรไฟล์เกี่ยวกับผู้บริโภคที่แสดงถึงความชอบ ลักษณะ แนวโน้มทางจิตวิทยา รสนิยม ความโน้มเอียงทางจิตใจ พฤติกรรม ทัศนคติ สติปัญญา ความสามารถและความถนัดของผู้บริโภค

“ข้อมูลสาธารณะ” ได้แก่ ข้อมูลที่ประกาศไปยังที่สาธารณะบนเว็บไซต์ เช่น กระดานข่าว ห้องแชทและส่วนให้ความเห็นต่าง ๆ โปรดดูที่คำชี้แจงของเราเกี่ยวกับ “ข้อมูลสาธารณะและข้อมูลที่ไม่ได้ร้องขอ” ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

“ข้อมูลที่ไม่ได้ร้องขอ” ได้แก่ แนวคิดใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการดัดแปลงแก้ไขผลิตภัณฑ์เดิมและการสื่อสารที่ไม่ได้ร้องขออื่น ๆ ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวมอยู่ในข้อมูลที่ไม่ได้ร้องขอจะได้รับการจัดการตามวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวและการให้ความยินยอมนี้

"ข้อมูลผู้ใช้" ได้แก่ ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกเก็บรวบรวมจากผู้ใช้เว็บไซต์ที่ไม่ระบุตัวตนของบุคคลโดยเฉพาะ รวมถึง ตัวอย่างเช่น ข้อมูลสถิติการใช้งานเว็บไซต์ คำว่า "คุณ" "ของคุณ" และ "โดยคุณ" เมื่อใช้ในประกาศความเป็นส่วนตัวและการให้ความยินยอมนี้หมายถึงผู้ใช้เว็บไซต์นี้

เราเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้าง

ข้อมูลที่คุณให้เรา: เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อของคุณ หมายเลขโทรศัพท์ วันเกิด อีเมลหรือที่อยู่ทางไปรษณีย์ และข้อมูลการเรียกเก็บเงิน (เช่น หมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ชื่อผู้ถือบัตร วันที่หมดอายุ และที่อยู่ที่เรียกเก็บเงิน) จากคุณ เมื่อคุณเลือกลงทะเบียนกับหรือเพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้โดยสมัครใจ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้า และเพื่อปรับปรุงและทำตลาดบริการของ LEXYL ที่ดีขึ้น เราได้รับและจัดเก็บข้อมูลใด ๆ ที่คุณป้อนบนเว็บไซต์ของเรา หรือให้เราด้วยวิธีการอื่นใด เช่น ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวทางอีเมลของเราหรือบริการอื่น ๆ ของเรา นอกจากนี้ เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลเกี่ยวกับความชอบห้องพักในโรงแรมของคุณ คำขอบริการพิเศษ หรือผู้เดินทางคนอื่น ๆ ในการจองของคุณ ความชอบด้านการตลาดของคุณ และข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณเข้าร่วมในการสำรวจหรือการแข่งขัน เมื่อคุณทำการจองให้กับบุคคลอื่นผ่านเว็บไซต์นี้ คุณควรได้รับความยินยอมจากบุคคลอื่นก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคลและความชอบในการเดินทางของพวกเขากับเรา LEXYL อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวหรืออาจจัดเก็บในฐานข้อมูลที่เป็นเจ้าของหรือดำเนินการโดยบริษัทในเครือ ตัวแทนหรือผู้ให้บริการของ LEXYL ทั้งนี้ LEXYL ยังคงมีสิทธิ์ในฐานข้อมูลนี้และข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล

เมื่อคุณเยี่ยมชมบริการออนไลน์ของเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติจากอุปกรณ์ของคุณ ในบางประเทศ รวมถึงประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป ย้อมูลนี้อาจถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลเช่น IP แอดเดรสของคุณ ประเภทอุปกรณ์ หมายเลขรหัสอุปกรณ์ ประเภทเบราว์เซอร์ (เช่น Firefox, Safari, หรือ Internet Explorer) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ (ISP) ระบบปฏิบัติการของคุณและผู้ให้บริการ สำหรับผู้ใช้เว็บไซต์ รายละเอียดของเว็บไซต์ที่อ้างอิงหรือหน้าที่ออก และตำแหน่งทางภูมิศาสตร์กว้าง ๆ (เช่น ตำแหน่งในประเทศหรือในเมือง) อาจถูกเก็บรวบรวมด้วย นอกจากนี้เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น วิธีการที่อุปกรณ์ของคุณติดต่อสื่อสารกับบริการออนไลน์ของเรา รวมถึงหน้าที่เข้าดูและลิงก์ที่คลิก การเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ช่วยให้เราเข้าใจผู้เยี่ยมชมที่เข้าใช้บริการออนไลน์ของเราได้ดียิ่งขึ้น ทำให้เราทราบว่าพวกเขามาจากที่ใด และเนื้อหาใดบนบริกรออนไลน์ของเราที่พวกเขาสนใจ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ภายในของเราและเพื่อปรับปรุงคุณภาพแลความเกี่ยวข้องกับบริการออนไลน์ของเราสำหรับผู้เยี่ยมชมของเรา เช่น เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้แบบเฉพาะบุคคล ปรับปรุงการค้นหาของคุณและแสดงโฆษณาที่คุณอาจสนใจ และเราใช้ข้อมูลอัตโนมัตินี้เพื่อป้องกันและตรวจจับการฉ้อโกง ข้อมูลนี้และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเชื่อมโยงกับคุ้กกี้เพื่อให้เราสามารถให้บริการออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บการค้นหาการเดินทางของคุณในบริการออนไลน์ของเรา และเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีการที่คุณใช้บริการออนไลน์ของเรา หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วน “คุ้กกี้” ด้านล่าง

หากคุณเป็นพนักงานในบริษัท ผู้ขายหรือพันธมิตรธุรกิจประเภทอื่น ๆ เช่น เจ้าของที่พัก ผู้จัดการที่พัก ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว ข้อมูลอื่น ๆ ที่เราเก็บรวมรวมอาจรวมถึง ผู้ว่าจ้าง หมายเลขรหัสพนักงาน หรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

นอกจากนี้เราอาจเข้าถึงข้อมูลจากผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการใช้แอปที่เรารันเว็บไซต์ของพวกเขา ดังนั้น ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ที่คุณใช้งาน

เมื่อคุณใช้แอปบนสมาร์ทโฟน แอปบนแท็บเล็ต หรือแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มอื่น ๆ (รวมเรียกว่า “แอป” หรือ “หลายแอป” ตามความเหมาะสม) เราอาจเก็บรวบรวม เช่น:

ข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งานของแอปที่คุณเข้าดูและใช้งาน ข้อมูลนี้ช่วยให้เราระบุจุดสนใจของลูกค้าของเราในแอป เพื่อที่เราจะสามารถปรับปรุงแอปให้ดีขึ้นและอย่างต่อเนื่อง รหัสอุปกรณ์ของคุณ (“UID”) แต่ละแอปจะส่งรหัสอุปกรณ์มายังเรา ซึ่งเป็นหมายเลขลำดับหรืออักขระเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ของคุณ เราใช้ข้อมูลนี้เมื่อเปิดใช้งานแอปครั้งแรกเพื่อที่เราจะสามารถยืนยันจำนวนการดาวน์โหลดจากการคลิกที่แบนเนอร์โฆษณาที่เกี่ยวข้องและเครื่องมือการตลาดอื่น ๆ กับเครือข่ายโฆษณาของเรา เมื่อเราได้รับข้อมูลอีเมลแอดเดรส เราจะเชื่อมโยงข้อมูลนี้กับ UID/ID คุ้กกี้ปัจจุบันของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการมอบประสบการณ์การใช้งานหลายอุปกรณ์ของคุณอย่างไร้ขีดจำกัด ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งปัจจุบันของคุณ เมื่อคุณใช้ “ค้นหาโรงแรมใกล้ตำแหน่งปัจจุบันของคุณ” ในแอป หรือคุณสมบัติที่คล้ายกันที่เสนอแนะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องตามตำแหน่งที่ตั้ง หรือให้บริการค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งปัจจุบันของคุณซึ่งจัดหาให้โดยอุปกรณ์ของคุณโดยใช้ GPS หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกัน เพื่อแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือข้อมูลภายในพื้นที่อื่น ๆ เราไม่เก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งเว้นแต่คุณจะใช้คุณสมบัติค้นหาตำแหน่งที่ตั้งโดยชัดแจ้ง และคุณสามารถปิดการเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งได้ทุกเมื่อผ่านเมนูการตั้งค่าของโทรศัพท์ของคุณ ข้อมูลรายงานข้อผิดพลาด ข้อมูลนี้ช่วยให้เราตรวจสอบข้อผิดพลาดละปรับปรุงเสถียรภาพของแอปสำหรับการออกรีรีลในอนาคต เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของรายงานข้อผิดพลาดเหล่านี้ แอปจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับประเภทและเวอร์ชันของโทรศัพท์มือถือของคุณ UID เวลาที่เกิดข้อผิดพลาด คุณสมบัติที่กำลังใช้งาน และสถานะของแอปพลิเคชันขณะเกิดข้อผิดพลาด เราอาจใช้ข้อมูลนี้ในการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด และช่วยคุณดำเนินการจองที่ได้รับผลกระทบให้เสร็จสิ้น คุณสามารถควบคุมข้อมูลที่แอปส่งให้เราได้ คุณสามารถควบคุมได้โดยเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในแอปในเมนูการตั้งค่า หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือของคุณ หรือคุณสามารถลบแอปออกจากอุปกรณ์ของคุณได้ทั้งหมดและเข้าถึงบริการของเราผ่านเว็บไซต์ของเรา

หากคุณใช้คุณสมบัติสื่อสังคมออนไลน์ของเราบนบริการออนไลน์ของเราหรือผ่านผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ เราอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณผ่านผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์โดยสอดคล้องตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา

เมื่อใช้คุณสมบัติสื่อสังคมออนไลน์ หากคุณเลือกที่จะรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ เราอาจเข้าถึงข้อมูล เช่น ชื่อ ภาพโปรไฟล์ เพศ วันเกิด อีเมลแอดเดรส เมืองหรือเขต และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณเลือกเปิดเผย ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนนตัวของคุณ เราเข้าถึงข้อมูลที่คุณให้กับผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับตำแหน่งของคุณ “ข้อมูลตำแหน่ง” เพื่อจัดหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคุณ เราไม่จัดเก็บหรือใช้ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับเพื่อน ๆ ของคุณที่คุณติดต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์

นอกจากนี้เราอาจเข้าถึงข้อมูลจากผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการใช้แอปที่เรารันเว็บไซต์ของพวกเขา ดังนั้น ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ที่คุณใช้งาน

การโทรติดต่อเข้ามาหรือจากทีมบริการลูกค้าของเราอาจถูกบันทึกหรือติดตามตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์ เพื่อป้องกันเราในกรณีที่มีข้อพิพาททางกฎหมายและเพื่อ

ปฏิสัมพันธ์ที่คุณมีกับเราผ่านริการออนไลน์ของเรา เช่น แชท จะถูกบันทึกและติดตามเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมคุณภาพ เพื่อป้องกันเราในกรณีที่เกิดข้อพิพาทตามกฎหมายและเพื่อการฝึกอบรมพนักงาน ข้อมูลนี้จะถูกดำเนินการและจัดเก็บไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การใช้ข้อมูลของคุณโดยเรา

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ (“วัตถุประสงค์”): จัดหาบริการซึ่งรวมถึงการจัดหาบริการ ผลิตภัณฑ์ และฟังก์ชันการใช้งานที่เสนอผ่านบริการของเรา และตอบกลับคำร้องขอของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: อำนวยความสะดวกและประมวลผลการจองด้วย LEXYL และพันธมิตรธุรกิจท่องเที่ยวของเรา ตรวจสอบพันธมิตรธุรกิจท่องเที่ยว จ่ายเงินค่าผลิตภัณฑ์และบริการให้กับพันธมิตรธุรกิจท่องเที่ยวผ่านบริการของเรา ตรวจสอบพิสูจน์ตัวตนใบรับรองบัญชีผู้ใช้ของคุณและระบุตัวตนของคุณตามความจำเป็นเพื่ออนุญาตให้คุณล็อกอินเข้าใช้บริการ และตรวจสอบความปลอดภัยของบัญชีของคุณ แสดงการสำรองและการจองห้องพักของคุณผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และบริการของกลุ่มบริษัทของเราในหน้าบัญชีของคุณ แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับบัญชีของคุณและการใช้บริการ ผลิตภัณฑ์และ/หรือฟังก์ชันการใช้งานของเรา (เช่น ขอรีวิวและความเห็นตอบกลับ ส่งการแจ้งเตือนและการเตือนที่คุณสมัครสมาชิกไว้ จัดหาข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับกำหนดการเดินทาง ส่งการยืนยันการจองให้คุณ ส่งอีเมลข้อมูลบริการและด้านธุรการหรือประกาศอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด) ให้คุณ ตอบกลับหรือติดตามผลความเห็นและคำถามของคุณ และจัดหาการบริการลูกค้า แจ้งข้อมูลด้านการตลาด รวมถึงแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เสนอโดย LEXYL กลุ่มบริษัทของเราหรือพันธมิตรธุรกิจของเราและการสื่อสารด้านการตลาดอื่น ๆ ที่เราเชื่อว่าคุณอาจสนใจ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ดำเนินงานและปรับปรุงบริการของเราและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ของเรา รวมถึงการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจวิธีการที่คุณใช้บริการของเราได้ดียิ่งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชันและบริการ และเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ดีขึ้น ดำเนินการและส่งมอบข้อมูลการแข่งขันและรางวัล ดำเนินการกับข้อมูลการจ่ายเงินของคุณ จัดหาบริการและให้ข้อมูลแก่พันธมิตรธุรกิจท่องเที่ยว เช่น นำเสนอความเห็นตอบกลับของผู้ใช้และรายละเอียดการใช้งาน ปรับปรุงประสบการณ์ของคุณผ่านบริการของเรา เช่น โดยการพิจารณาของเราหรือรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณเพื่อเสนอผลการค้นหาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือปรับปรุงบริการของเราสำหรับคุณโดยเฉพาะตามการตั้งค่าหรือข้อจำกัดของคุณ

โปรดทราบว่า เจ้าหน้าที่ของเราไม่ว่าจะเป็นนักบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและผู้ให้คำปรึกษาระดับมืออาชีพอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งจะช่วยให้เรานำเสนอบริการที่เป็นมืออาชีพให้กับคุณตามเงื่อนไขการปฏิบัติตามกฎหมายของเรา รวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายด้านหลักทรัพย์ที่มีผลใช้ หรือกฎการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือในลักษณะที่เชื่อมโยงกับธุรกิจของเรา

คุณมีทางเลือกในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และในบางกรณี คุณอาจมีสิทธิ์ปฏิเสธหรือคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเราเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาข้างต้น สำหรับผู้มีถิ่นพำนักอาศัยในแคลิฟอร์เนียตาม AB-375 (a) ผู้บริโภคมีสิทธิ์ปฏิเสธไม่ให้ธุรกิจที่ขายข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้บริโภคให้กับบุคคลที่สามขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคได้ สิทธิ์นี้อาจเรียกว่าสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ (b) ธุรกิจที่ขายข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้บริโภคให้กับบุคคลที่สามขายต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบตามข้อย่อย (a) ของมาตรา 1798.135 ว่า ข้อมูลนี้อาจถูกขายและผู้บริโภคมี “สิทธิ์ที่จะปฏิเสธ” การขายข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ c) ธุรกิจที่ได้รับคำสั่งจากผู้บริโภคไม่ให้ขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค หรือในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่เป็นผู้เยาว์ไม่ได้รับความยินยอมให้ขาย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่เป็นผู้เยาว์ต้องถูกห้ามตามย่อหน้า (4) ของข้อย่อย (a) ของมาตรา 1798.135 ไม่ให้ขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคหลังจากได้รับคำสั่งของผู้บริโภค เว้นแต่ผู้บริโภคจะอนุญาตโดยชัดแจ้งให้ขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคได้ในภายหลัง และ (d) โดยไม่คำนึงถึงข้อย่อย (a) ธุรกิจต้องไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคหากธุรกิจทราบข้อเท็จจริงว่าผู้บริโภคมีอายุต่ำกว่า 16 ปี เว้นแต่ผู้บริโภค ในกรณีที่ผู้บริโภคมีอายุระหว่าง 13-16 ปี หรือบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้บริโภค ในกรณีที่ผู้บริโภคมีอายุต่ำกว่า 13 ปี อนุญาตอย่างชัดเจนให้ขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคได้ ธุรกิจที่จงใจไม่พิจารณาอายุของผู้บริโภคจะถือว่าธุรกิจนั้นทราบอายุของผู้บริโภคแล้ว สิทธิ์นี้เรียกว่า “สิทธิ์ที่จะเข้าร่วม”

จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่ได้จาก Short Code Program (SMS) ให้บุคคลที่สามเพื่อเหตุผล/วัตถุประสงค์ในการทำการตลาด

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบบริการให้แก่คุณและการดำเนินธุรกิจของเรา (ตัวอย่างเช่น เพื่อให้บริการประมวลผลบัตรเครดิต การบริการลูกค้า การวิเคราะห์ธุรกิจ และบริการป้องกันการฉ้อโกงและการปฏิบัติตามข้อกำหนด และเพื่อให้บริการโฆษณาที่เหมาะกับความสนใจของคุณแก่คุณ) ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกเหล่านี้จำเป็นต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เราแบ่งปันกับพวกเขา และไม่สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลได้โดยตรงเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากเพื่อให้บริการที่เราทำสัญญากับพวกเขา ผู้ให้บริการดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราแบ่งปันเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำตลาดทางตรงของตน (เว้นแต่คุณจะให้ความยินยอมต่างหากกับบุคคลที่สามภายใต้เงื่อนไขที่บุคคลที่สามให้ไว้)

เมื่อคุณเข้าถึงฟีเจอร์บางอย่าง เช่น การลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวที่ให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบบริการออนไลน์ของเราได้ด้วยข้อมูลประจำตัวของสื่อสังคม คุณจะแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สามอย่างเช่นบริษัทสื่อสังคม เช่น การที่คุณได้เยี่ยมชมหรือโต้ตอบกับเรา ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร (UK) เราจะไม่โหลดปุ่มแบ่งปันบนสื่อสังคมหรือปุ่มลงชื่อเข้าระบบบนเว็บไซต์ของเรา เว้นแต่และจนกว่าคุณจะยอมรับการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคำชี้แจงเกี่ยวกับคุกกี้ ซึ่งรวมอยู่ในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้ ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามอาจรวมข้อมูลนี้กับข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ให้บริการมีเกี่ยวกับคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลที่แบ่งปันจะควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ที่เราอาจเข้าถึงผ่านผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม) ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามควรแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณบนเว็บไซต์ของพวกตน เราใช้ Stripe สำหรับการชำระเงิน การวิเคราะห์ และบริการทางธุรกิจอื่น ๆ Stripe จะรวบรวมข้อมูลระบุเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับบริการ Stripe ใช้ข้อมูลนี้เพื่อดำเนินการและปรับปรุงบริการที่มอบให้แก่เรา รวมถึงการตรวจจับการฉ้อโกง คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Stripe และอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่ https://stripe.com/privacy

ถ่ายโอนข้อมูลของคุณข้ามประเทศ

การที่คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเราโดยสมัครใจ จะถือว่าคุณยินยอมให้เราใช้ข้อมูลของคุณโดยสอดคล้องตามประกาศความเป็นส่วนตัวและการให้ความยินยอมนี้ เนื่องจากลักษณะของอินเทอร์เน็ต หากคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้จากประเทศอื่นที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกา การสื่อสารของคุณจะส่งผลให้มีการถ่ายโอนข้อมูลข้ามประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ คุณยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าว หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเว็บไซต์นี้ คุณยอมรับและตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะถูกถ่ายโอนจากตำแหน่งปัจจุบันของคุณไปยังสำนักงานและเซิร์ฟเวอร์ของ LEXYL และบริษัทในเครือ ตัวแทนและผู้ให้บริการที่อ้างถึงในที่นี้ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่น ๆ

การลงทะเบียน

เพื่อใช้เว็บไซต์นี้ ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มลงทะเบียนก่อน ระหว่างการลงทะเบียน ผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลติดต่อ (ชื่อและอีเมลแอดเดรส) และสร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ข้อมูลนี้จะถูกใช้ในการติดต่อกับผู้ใช้เกี่ยวกับริการในเว็บไซต์ของเราซึ่งพวกเขาสนใจโดยชัดแจ้ง LEXYL ไม่กำหนดให้ผู้ใช้ให้ข้อมูลประชากร เช่น ระดับรยได้และเพศ หรือรหัสเฉพาะ เช่น หมายเลขประกันสังคม

คุ้กกี้

คุ้กกี้คือข้อมูลที่จัดเก็บบนฮาร์ดไดรฟ์ของผู้ใช้ ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ การใช้คุ้กกี้จะไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลที่ระบุตัวตนใด ๆ ขณะอยู่บนเว็บไซต์ของเรา เช่น โดยการตั้งค่าคุ้กกี้ในเว็บไซต์ของเรา ผู้ใช้ไม่ต้องล็อกอินสรหัสผ่าน ทำให้ประหยัดเวลาในแต่ละครั้งที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หากผู้ใช้ต้องการปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ชั่วคราว ผู้ใช้สามารถดำเนินการได้โดยคลิกที่ลิงก์ล็อกเอาท์ หากผู้ใช้ปฏิเสธคุ้กกี้ พวกเขาอาจยังคงใช้เว็บไซต์ของเรา คุ้กกี้สามารถช่วยให้เราติดตามและกำหนดเป้าหมายความสนใจของผู้ใช้ของเราเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้บนเว็บไซต์ของเราให้ดีขึ้น
เรียนรู้เพิ่มเติมและจัดการการตั้งค่าคุ้กกี้ของคุณ

ล็อกไฟล์

เราใช้ IP แอดเดรสเพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม จัดการเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ใช้ และรวบรวมข้อมูลประชากรกว้าง ๆ สำหรับการใช้งานแบบรวม IP แอดเดรสจะไม่ถูกเชื่อมโยงกับข้อมูลที่ระบุตัวตนได้

ลิงก์

เว็บไซต์นี้มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ โปรดทราบว่า LEXYL ไม่รับผิดชอบแนวปฏิบัติความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ ขอแนะนำให้ผู้ใช้ของเรา เมื่อพวกเขาออกจากเว็บไซต์ของเรา อ่านประกาศความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์และทุกเว็บไซต์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่ระบุตัวตน ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้มีผลใช้กับข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์นี้เท่านั้น

ความปลอดภัย

ข้อมูลของผู้ใช้ของเราทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะข้อมูลสำคัญที่อ่อนไหวดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น ถูกจำกัดการเข้าถึงในสำนักงานของเรา เฉพาะพนักงานที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงาน (เช่น เสมียนเก็บหนี้หรือเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า) เท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ เซิร์ฟเวอร์ที่เราจัดเก็บข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ถูกจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย

ข้อเสนอพิเศษ

เราส่งอีเมลต้อนรับให้กับสมาชิกใหม่เพื่อดำเนินการพิสูจน์ตัวตนของรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ สมาชิกจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหมู่คณะใหม่หรือข้อเสนอการประมูลของโรงแรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของพวกเขา โดยไม่คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของเรา เรามีตัวเลือกการไม่ยอมรับการสื่อสารประเภทนี้

กิจกรรมบนเว็บไซต์

LEXYL ใช้ยูทิลิตี้ติดตามของบุคคลที่สามในการติดตามกิจกรรมของผู้ใช้ผ่านเว็บไซต์ของเราผ่านการใช้คุ้กกี้ กิจกรรมจะถูกติดตามเพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถค้นหาได้ง่าย และค้นหาได้ตรงจุดที่ดึงดูดความสนใจบนเว็บไซต์ได้มากขึ้น ตัวอย่างข้อมูลที่เราติดตาม เช่น หน้าที่ร้องขอมากที่สุด หน้าที่ร้องขอน้อยที่สุด หน้าที่เข้าดูสูงสุด เส้นทางที่เข้าถึงเว็บไซต์สูงสุด เมืองที่ผู้ใช้เข้าดู ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในเว็บไซต์ เป็นต้น

การปรับปรุงเว็บไซต์และการบริการ

เราส่งประกาศเกี่ยวกับเว็บไซต์และบริการของเราที่ปรับปรุงใหม่ไปยังผู้ใช้ สมาชิกไม่สามารถเพิกถอนการเป็นสมาชิกจากประกาศเกี่ยวกับบริการซึ่งมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริการ เราแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงเว็บไซต์และบริการของเรา ตลอดจนปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของผู้ใช้ผ่านทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์

การแก้ไข/การปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล

หากข้อมูลระบุตัวตนของผู้ใช้เปลี่ยนแปลง (เช่น รหัสไปรษณีย์) หรือหากผู้ใช้ไม่ต้องการใช้บริการของเราอีกต่อไป เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงวิธีการแก้ไข ปรับปรุงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ดังกล่าว

โฆษณาของบุคคลที่สาม

เราใช้บริษัทโฆษณาของบุคคลที่สามในการจัดทำโฆษณาเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา บริษัทเหล่านี้อาจใช้ข้อมูล (ไม่รวมถึงชื่อ ที่อยู่ อีเมลแอดเดรสหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ) การเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ของคุณเพื่อนำเสนอโฆษณาสินค้าหรือบริการที่คุณอาจสนใจ หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัตินี้และทราบถึงทางเลือกของคุณในการไม่อนุญาตให้บริษัทเหล่านี้ใช้ข้อมูลนี้ของคุณ โปรดไปที่ www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลง

หากเราตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนหน้าหลักของเรา เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าข้อมูลใดที่เราเก็บรวบรวม วิธีการนำข้อมูลไปใช้ และสถานการณ์ใดที่เราเปิดเผยข้อมูล ถ้ามี หากไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม เราตัดสินใจใช้ข้อมูลที่ระบุตัวตนในลักษณะที่แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในเวลาที่เราเก็บรวบรวมข้อมูล เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบทางอีเมล ผู้ใช้สามารถเลือกว่าจะอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลของพวกเขาในลักษณะดังกล่าวหรือไม่ เราจะใช้ข้อมูลโดยสอดคล้องตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้กับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

ภาระผูกพันตามกฎหมาย

แม้ว่าเราจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งนี้โดยเราเชื่อมั่นโดยสุจริตใจว่า การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามกระบวนการดำเนินคดีของศาล คำสั่งศาลหรือกระบวนการตามกฎหมายในปัจจุบันที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของเรา

กฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปแห่งสหภาพยุโรป "GDPR"

LEXYL จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ประสานงานหมู่คณะ และโดยสอดคล้องตามข้อกำหนดการใช้งานของเราและกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ (เว้นแต่ LEXYL จะถูกกำหนดให้ดำเนินการดังกล่าวเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ในกรณีนี้ LEXYL จะแจ้งไปยังผู้ประสานงานหมู่คณะเกี่ยวกับข้อกำหนดตามกฎหมายดังกล่าวภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้) และผู้ประสานงานหมู่คณะยืนยันว่าคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้กับ LEXYL เพื่อให้ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบคคลตามความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดการใช้งานของเรา LEXYL จะแจ้งไปยังผู้ประสานงานหมู่คณะ หากเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูลแห่งสหภาพยุโรปที่มีผลบังคับใช้

เมื่อข้อกำหนดการใช้งานถูกยกเลิกหรือหมดอายุและตามคำขอของผู้ประสานงานหมู่คณะ LEXYL จะลบหรือส่งคืนข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด ในกรณีที่ LEXYL ไม่สามารถทำลายข้อมูลส่วนบุคคลได้ (เนื่องจากเหตุผลในการสำรองข้อมูลหรือตามกฎหมาย) LEXYL จะยังดำเนินการคุ้มครองข้อมูลตามข้อกำหนดเหล่านี้และยกเลิกการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นทันทีโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ประสานงานหมู่คณะล่วงหน้า เว้นแต่เมื่อและภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ภาระผูกพันของ LEXYL ภายใต้ข้อกำหนดการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะยังคงดำเนินต่อไปแม้ข้อกำหนดการใช้งานของเราสิ้นสุดลงก็ตาม

LEXYL จะตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการกำหนดมาตรการการปฏิบัติงานและมาตรการทางเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้มีการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

LEXYL จะแจ้งไปยังผู้ประสานงานหมู่คณะทันทีหากทราบว่ามีการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลเกิดขึ้น และจะให้ข้อมูลที่สมเหตุสมผลและให้ความร่วมมือกับผู้ประสานงานหมู่คณะเพื่อให้ผู้ประสานงานหมู่คณะปฏิบัติตามภาระผูกพันในการรายงานการละเมิดข้อมูลใด ๆ ที่อาจมีภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ (และสอดคล้องกับตารางเวลาที่กำหนด)

ผู้ดำเนินการข้อมูลรายย่อย

เมื่อร้องขอ LEXYL จะแสดงรายชื่อผู้รับจ้างรายย่อยที่ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ประสานงานหมู่คณะ

LEXYL จะแต่งตั้งเฉพาะผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามเป็นผู้ดำเนินการข้อมูลรายย่อยกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่ง LEXYL:

(A) สรุปสัญญาโดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกับผู้ดำเนินการข้อมูลรายย่อยที่ระบุข้อกำหนดความคุ้มครองข้อมูลไม่น้อยกว่าข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้

(B) แจ้งไปยังผู้ประสานงานหมู่คณะเมื่อมีการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงผู้ดำเนินการข้อมูลรายย่อยก่อนหน้าก่อนการแต่งตั้งดังกล่าว

(C) รับผิดชอบกับผู้ประสานงานหมู่คณะทั้งหมดต่อการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานที่มีสาเหตุมาจากการดำเนินการ ข้อผิดพลาดและการละเว้นไม่ดำเนินการของผู้ดำเนินการข้อมูลรายย่อย

หากผู้ประสานงานหมู่คณะมีเหตุผลที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลที่เชื่อว่า ผู้ดำเนินการข้อมูลรายย่อยที่ได้รับแต่งตั้งจาก LEXYL จะทำให้ LEXYL ไม่สามารถดำเนินการตามภาระผูกพันในการคุ้มครองข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ได้ ผู้ประสานงานหมู่คณะสามารถคัดค้านการแต่งตั้งผู้ดำเนินการข้อมูลรายย่อยโดย LEXYL ภายใน 7 วันนับจากได้รับแจ้งการแต่งตั้ง ซึ่ง LEXYL จะไม่อนุญาตให้ผู้ดำเนินการข้อมูลรายย่อยเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลจนกว่าผู้ประสานงานหมู่คณะจะเห็นพ้องกับการแต่งตั้งหรือการเปลี่ยนแปลงผู้รับจ้างรายย่อยย่อยหรือจนกว่าผู้ประสานงานหมู่คณะจะเพิกถอนการคัดค้านดังกล่าว

LEXYL กำหนดนโยบายและขั้นตอนการช่วยเหลือที่สมเหตุสมผลและโดยทันทีทั้งหมดแก่ผู้ประสานงานหมู่คณะในการตอบกลับการร้องขอ การร้องเรียนหรือการสื่อสารอื่นใดและทั้งหมดที่ได้รับจากบุคคลใด ๆ ที่มีหรืออาจมีข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ดำเนินการโดย LEXYL

โปรดทราบว่า เจ้าหน้าที่ของเราไม่ว่าจะเป็นนักบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและผู้ให้คำปรึกษาระดับมืออาชีพอาจเข้าถึงรายการส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งจะช่วยให้เรานำเสนอบริการที่เป็นมืออาชีพให้กับคุณตามเงื่อนไขการปฏิบัติตามกฎหมายของเรา รวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายด้านหลักทรัพย์ที่มีผลใช้ หรือกฎการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือในลักษณะที่เชื่อมโยงกับธุรกิจของเรา

การถ่ายโอนข้อมูลข้ามประเทศ

LEXYL จะไม่ถ่ายโอน (และจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามใด ๆ ถ่ายโอน) ข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกเขตดินแดนของแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น เว้นแต่ต้องดำเนินการตามมาตรการการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่กำหนดให้ถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวตามกฎหมาย และ

สำหรับข้อมูลในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) LEXYL จะไม่ถ่ายโอน (และจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามใด ๆ ถ่ายโอน) ข้อมูลดังกล่าวออกนอกเขตดินแดนของเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) เว้นแต่ต้องดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดให้ต้องถ่ายโอนข้อมูลในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ดังกล่าวตามข้อกำหนดใน Chapter V ของ GDPR เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนใด ๆ มาตรการข้างต้นอาจรวมถึง LEXYL (หรือบุคคลที่สาม ตามที่เกี่ยวข้อง):

(A) ตรวจสอบว่ามีการจัดการข้อมูลในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ในประเทศที่มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามที่เห็นชอบโดยคณะกรรมาธิการยุโรปตามมาตรา 45 ของ GDPR

(B) จัดการข้อมูลในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) โดยสอดคล้องตามข้อสัญญามาตรฐาน (หรือ “ข้อสัญญาต้นแบบ”) ที่อนุมัติภายใต้การตัดสินใจของคณะกรรมาธิการยุโรป

(C) จัดการข้อมูลในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) โดยสอดคล้องตามกฎเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรที่ได้รับอนุญาตโดยชอบจากหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และ

(D) ในการถ่ายโอนข้อมูลในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ไปยังสหรัฐอเมริกา จัดการข้อมูลดังกล่าวโดยสอดคล้องตามกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา และ/หรือระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา ตามความเหมาะสม

(E) LEXYL จะดำเนินการให้มั่นใจว่า บุคคลใด (รวมถึงพนักงาน ตัวแทนและผู้รับจ้างรายย่อยของ LEXYL) ที่อนุมัติให้ดำเนินการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติหน้าที่ในการเก็บข้อมูลเป็นความลับโดยเคร่งครัด (ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ตามสัญญาหรือตามที่กฎหมายกำหนด) และจะไม่อนุญาตให้บุคคลใดที่ไม่มีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลเป็นความลับดำเนินการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และ

(F) สำหรับข้อมูลในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) LEXYL จะให้การช่วยเหลือผู้ประสานงานหมู่คณะในการประเมินผลกระทบของการคุ้มครองข้อมูลภายในขอบเขตซึ่งการประเมินถูกกำหนดให้ดำเนินการโดย GDPR และหากจำเป็น จะขอคำปรึกษาหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 35-36 ของ GDPR

โปรดส่งคำขอลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดไปยัง GDPR [AT] hotelplanner.com และระบุหมายเลขรหัสคำขอของหมู่คณะของคุณในบรรทัดหัวเรื่องของอีเมล